June 2021

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
31
1
2
3
4
5
6
 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 
 
21
22
23
24
25
26
27
 
 
28
29
30
1
2
3
4
 
 
 
 

Public Holiday - WA Day Jun 2021

Yirra Yakin Incursion - Pre-Primary to Year 6 Jun 2021

Yirra Yakin Incursion - Pre-Primary to Year 6 Jun 2021

Year 6 Hass Excursion Jun 2021

Warrangka Incursion Jun 2021

Further info TBA